Milhouse 24 meses
Foto 24 meses (EXC 1º Clase Intermedia Monografica "B")

Milhouse RCAC P.O. Talavera
RCAC Monográfica Nacional Retrievers


EXC 1º Intermedia Especia Retrievers (15 meses)


9 meses


5 meses (Foto de BIS Cachorros Monográfica Retrievers)

 

 


44 días